ประวัติโรงเรียนเชิดเจิมศิลป์

          โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ก่อตั้งโดย คุณครูเชิด คชเสนี และ คุณสงวน คชเสนี เปิดทำการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 มีนักเรียนมาเข้าเรียน 260 คน โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ มีขนาดเนื้อที่ 5 ไร่ ได้เช่าที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังโดยโรงเรียนพรตพิทยพยัตเป็นผู้เก็บผลประโยชน์ โดยมีคุณครูเชิด คชเสนี เป็นครูใหญ่ และ คุณสงวน คชเสนีเป็นผู้รับใบอนุญาต

          ในปัจจุบัน โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรวิชาสามัญ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายกวี คชเสนี เป็นผู้รับใบอนุญาต และ ผู้จัดการ ,นางจินดา คชเสนี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน