สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน
ชมพู หมายถึง ความรักความผูกพัน
สีฟ้า หมายถึง ความมั่นคง ความจริงใจ
สองสีนี้ให้ความหมายคือ ชาวเชิดเจิมศิลป์ทุกคนรักและผูกพันจริงใจต่อกันอย่างมั่นคง