Get Adobe Flash player

โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1/1 19 20 39
อนุบาล 1/2 18 20 38
อนุบาล 1/3 18 19 37
อนุบาล 2/1 20 19 39
อนุบาล 2/2 21 17 38
อนุบาล 2/3 19 22 41
อนุบาล 3/1 21 24 45
อนุบาล 3/2 22 22 44
อนุบาล 3/3 15 24 39
รวมอนุบาล 173 187 360
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 21 24 45
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 27 18 45
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 23 22 22
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 22 36
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 20 16 36
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 22 13 35
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 21 13 34
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 11 34 45
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 21 23 44
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 24 17 41
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 27 16 43
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 10 30 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 23 17 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 24 17 41
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 27 14 41
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 14 31 45
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 26 19 45
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 31 14 45
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 14 31 45
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 19 26 45
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 25 20 45
รวมประถมศึกษา 444 437 881
รวมทั้งหมด 617 624 1,241