Get Adobe Flash player

โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1/1 20 20 40
อนุบาล 1/2 21 19 40
อนุบาล 1/3 25 15 40
อนุบาล 2/1 21 19 40
อนุบาล 2/2 19 21 40
อนุบาล 2/3 22 18 40
อนุบาล 3/1 22 18 40
อนุบาล 3/2 22 18 40
อนุบาล 3/3 15 21 36
รวมอนุบาล 187 169 356
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 21 24 45
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 23 22 45
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 17 28 45
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 31 45
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 28 16 44
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 29 16 45
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 15 22 37
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 14 24 38
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 25 13 38
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 24 12 36
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 13 31 44
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 24 20 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 21 20 41
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 24 18 42
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 12 29 41
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 23 41
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 26 14 40
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 27 13 40
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 33 45
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 30 15 45
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 26 18 44
รวมประถมศึกษา 443 442 885
รวมทั้งหมด 630 611 1,241