Get Adobe Flash player

โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1/1 20 20 40
อนุบาล 1/2 21 19 40
อนุบาล 1/3 14 26 40
อนุบาล 2/1 19 21 40
อนุบาล 2/2 20 20 40
อนุบาล 2/3 20 20 40
อนุบาล 3/1 19 21 40
อนุบาล 3/2 22 18 40
อนุบาล 3/3 22 18 40
รวมอนุบาล 177 183 360
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 17 19 36
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 19 17 36
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 24 14 38
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 20 16 36
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 10 33 43
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 20 23 43
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 26 17 43
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 26 16 42
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 31 45
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 21 22 43
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 27 10 37
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 25 10 35
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 14 31 45
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 27 18 45
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 31 14 45
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 17 28 45
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 20 25 45
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 20 25 45
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 18 27 45
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 24 21 45
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 29 16 45
รวมประถมศึกษา 449 433 882
รวมทั้งหมด 626 616 1,242